جان رونالد روئل تالکین John Ronald Reuel Tolkien نویسنده و زبان شناس بریتانیایی خالق این اثر است. او در دانشگاه آکسفورد استاد زبان شناسی تاریخی بود .از آثار او می توان به ارباب حلقه ها، سیلماریلیون،ماجراهای تام بامبادیل و شهرت پس از مرگ اشاره کرد.

این رمان یک داستان تخیلی است که در ادامه رمان تخیلی هابیت نوشته تالکین است.هابیت محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کرده بود و از نویسنده انتظار می رفت تا نوشتن را ادامه دهد.

ارباب حلقه ها در سه جلد به نام های یاران حلقه،دوقلعه و بازگشت شاه چاپ شده است. بیشتر از 150 میلیون جلد از این کتاب فروخته شده است و به همین دلیل یکی از پرفروش ترین رمان های جهان محسوب می شود.

خلاصه کتاب

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺣﻠﻘﻪٔ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺁﻥ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ , ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺎﻻﺩﺭﯾﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻠﻘﻪٔ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ، ﺳﺎﺋﻮﺭﻭﻥ ، ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺳﺎﺋﻮﺭﻭﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻞ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻒﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺁﺩﻡﻫﺎ، ﺍﻟﻨﺪﯾﻞ، ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺸﺪ , ﭘﺴﺮ ﺍﻟﻨﺪﯾﻞ، ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺍﯾﺴﯿﻠﺪﻭﺭ ، ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻮﺭﻭﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪٔ ﺷﮑﺴﺘﻪٔ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺪﺭﺵ، ﻧﺎﺭﺳﯿﻞ، ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪٔ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ , ﺟﺴﻢ ﺳﺎﺋﻮﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺣﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩﺍﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ , ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﮐﻮﻩ ﻫﻼﮐﺖ (ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ) ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺭﻓﺖ ﺳﺎﺋﻮﺭﻭﻥ ﻧﯿﺰ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﯾﺴﯿﻠﺪﻭﺭ ﺟﺬﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ، ﺍﺯﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻭﯼ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻨﺪ، ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ۲۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﮔﻢ ﺷﺪ , ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻟﻮﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ، ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻤﺮﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﮔﺎﻟﻮﻡ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﯿﻠﺒﻮ ﺑﮕﯿﻨﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ، ﻣﺎﺟﺮﺍﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩﻭ ﺑﮕﯿﻨﺰ ﻭ ﺳﻔﺮ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺭﯾﻮﻧﺪﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﻔﺮﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺣﻠﻘﻪ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﻓﺮﻭﺩﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ …

به اشتراک بگذارید

narsis
نویسنده مطلب narsis